ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

คำแถลง
คำแถลง  

คำแถลง

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายสุระศักดิ์   พูนศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
วันที่   ๗  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางที่เคารพ
 
กระผมนายสุระศักดิ์   พูนศรี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่  ๑๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
ตามที่บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เพื่อให้กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาในวันนี้
กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง โดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมในระบบสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๓ มาตรา ๖๖ ๖๗ ,และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และขอนำเรียนท่านสมาชิกสภา และประชาชนในตำบลทองหลาง ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของผู้บริหาร ที่จะมุ่งมั่นสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลทองหลาง
จากที่ผมได้ทำการสำรวจ ศึกษา เก็บข้อมูล ทั้งจากการสอบถามพี่น้องชาวทองหลาง จากข้อมูลในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ตลอดจนประสบการณ์ของผม ที่เคยทำงานเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางมาก่อน ทำให้กระผมสามารถที่จะวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในภาพรวมของตำบลทองหลางได้ว่า ปัจจุบันนั้น ยังมีปัญหาที่ยังรอการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของท้องถิ่น สามารถบรรลุถึงภารกิจกระผมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้
. วิสัยทัศน์การพัฒนา
พัฒนาตำบลทุกภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
. ยุทธศาสตร์หรือนโยบายของผู้บริหาร
            ๒.๑ นโยบายด้านการบริหาร
            สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในการบริหารงานจะต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนปรับทัศนคติในการทำงานของคนในองค์กร เพื่อให้งานบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และจะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นเอกภาพเดียวกัน โดยจะประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในตำบลทองหลางได้อย่างเต็มความสามารถ
            ๒.๒ นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และภัยธรรมชาติต่าง ๆ จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลทองหลาง
            ๒.๓ นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
            จะส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ เพื่อให้เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดี และจะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนทุกเรียนในเขตรับผิดชอบของตำบลทองหลาง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกวัด ในพื้นที่ตำบลทองหลาง โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น  ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
            ๒.๔ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
            ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภาพรวมของตำบลทองหลาง จะสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มของแม่บ้าน กลุ่มอาชีพเสริมต่าง ๆ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
            ๒.๕ นโยบายด้านสังคม
            จะเน้นให้ประชาชนชาวตำบลทองหลางรู้รักสามัคคี เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ทั้งให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สงเคราะห์ผู้พิการ จะต้องได้รับการดูแล สนับสนุนการทำงานของกลุ่ม อสม.ในด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีอย่างถ้วนหน้า ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนในด้านกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และจะสนับสนุนตำรวจชุมชน และ อปพร. ในด้านการรักษาความปลอดภัยในเขตรับผิดชอบในตำบลทองหลาง
            ๒.๖ นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
            ส่งเสริมการป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ รณรงค์เลือกกำจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บ การทิ้ง ให้ถูกสุขลักษณะ การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภคตลอดปี การปลูกต้นไม้ริมคลอง ริมถนน สวนสาธารณะ และที่อื่น ๆ เพื่อความร่มรื่น และแก้ปัญหาโลกร้อน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
. การคมนาคม มีความสะดวก รวดเร็ว
. มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
. มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง
. มีการบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง
. ป้องกันโรคติดต่อ
. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
. เยาวชนได้ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน กีฬา นันทนาการและต้านยาเสพติด
. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์
. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับความคุ้มครอง
๑๐. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การประกอบอาชีพ ฯลฯ
๑๑. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๒. ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑๓. ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
๑๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ
โดยทั่วถึง
ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ผู้ทรงเกียรติ การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์หรือนโยบายในการพัฒนาและแนวทางนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วนั้น อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า ให้เป็นภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เพื่อให้การพัฒนาตำบลดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน การดำเนินการดังกล่าว กระผมจะประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ กับหน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 
สุดท้ายนี้  จากข้อความที่กระผมได้แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง กระผมได้จัดทำแนวทางนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางทุกท่าน และประชาชนในตำบลทองหลางที่สนใจรับทราบ ข้อมูลนโยบายการบริหารงานของกระผมตลอดระยะเวลา ๔ ปี กระผมจะจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางเป็นประจำทุกปี
 
ขอแสดงความนับถือ
 
 
            ( นายสุระศักดิ์   พูนศรี )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
 
ผู้ประกาศ : นายสุระศักดิ์ พูนศรี
ประกาศวันที่ : 2016-11-01
 
นายสุระศักดิ์ พูนศรี
คำแถลง
ใส่ Code ที่ต้องการ
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 19 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.80.103.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,929,069

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.ทองหลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-399988-90 , 089-9493831  Fax : 044-399988
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.