ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

การบริการขั้นพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค
                  1. การโทรคมนาคม
                        สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม                 จำนวน      3     แห่ง
                        ตู้โทรศัพท์                                                  จำนวน      16    ตู้
                  2. การไฟฟ้า
                        เขตตำบลทองหลางมีไฟฟ้าใช้จำนวน 1,760 ครัวเรือน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 12 ครัวเรือน
                  3. ระบบประปา
                        ประชาชนในตำบลทองหลาง ได้รับการบริการด้านประปาจากกรมอนามัย 3 แห่ง
5  หมู่บ้าน  และประปาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  แห่ง 5 หมู่บ้าน   
 
เส้นทางคมนาคม
            การคมนาคมของตำบลทองหลาง มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 226 ถนนสายนครราชสีมา -จักราช ตัดผ่าน มีการจราจรหนาแน่น ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คันและมีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา อุบลราชธานีผ่านตำบลทองหลางคือสถานีบ้านหนองมโนรมย์
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
                        องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง มีสภาพพื้นที่เป็น   พื้นที่ราบลุ่ม มีป่าไม้อยู่ทางทิศใต้ของตำบล และมีระบบชลประทานดังนี้
                        - คลองส่งน้ำ                                          จำนวน               1          แห่ง
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                       

-  ฝาย  

จำนวน               1           แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น

จำนวน               -           แห่ง

-  บ่อโยก

จำนวน               10         แห่ง

-  ประปาหมู่บ้าน  

จำนวน               5           แห่ง

            
            มวลชนจัดตั้ง 
-ลูกเสือชาวบ้าน   2 รุ่น
จำนวน
120       คน
-ไทยอาสาป้องกันชาติ      
จำนวน  
-            คน
-กองหนุนเพื่อความมั่นคง   
จำนวน
-            คน
-ตำรวจชุมชนตำบลทองหลาง(ตชต.) 1 รุ่น
จำนวน
50         คน
-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)1 รุ่น
จำนวน
65         คน

               ศักยภาพของท้องถิ่น

   - บุคลากรฝ่ายประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น  41   คน  แยกเป็น
   - พนักงานส่วนตำบล     24     คน
   - ลูกจ้างประจำ                2    คน
   - พนักงานจ้าง              15     คน
 
นายสุระศักดิ์ พูนศรี
คำแถลง
ใส่ Code ที่ต้องการ
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 19 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.80.103.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,929,075

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.ทองหลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-399988-90 , 089-9493831  Fax : 044-399988
Email : obttonglang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.